Welke kavel wil jij?

Alle bouwkavels zijn ruim bemeten en bieden volop mogelijkheden voor de woning van jouw dromen. Klik op de kavel naar wens voor meer informatie. Uiteraard kan onze makelaar je persoonlijk informeren over de mogelijkheden.
Plangebied

Lotingsprocedure

Lotingsprocedure bouwkavels

Op de verkoop van de bouwkavels is een lotingsprocedure via de gemeente Oirschot van toepassing. Hieronder volgt een nadere uitleg:

 

Start lotingsprocedure:

De start verkoop met lotingsprocedure wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website, in het Weekjournaal en via diverse sociale mediakanalen van onder andere de gemeente en de makelaar. Na plaatsing van de publicaties start de inschrijftermijn en dien je bij interesse een afspraak te maken met de makelaar om het inschrijfformulier in te vullen. Bij deze inschrijving gelden een aantal voorwaarden waaraan je dient te voldoen, namelijk:

 • je dient minimaal 18 jaar oud te zijn bij de sluitingsdatum van inschrijving,
 • inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden door natuurlijke personen,
 • per gegadigde en per samenlevingsverband/koppel wordt slechts één inschrijfformulier geaccepteerd.

 

De loting vindt plaats maandag 17 juni 2019 in de raadszaal van het gemeentehuis in Oirschot, Deken Frankenstraat 3, en start om 19.30 uur.

 

Moment van loting:

 • De loting wordt verricht door een lid van het College van de gemeente Oirschot of een daartoe door de gemeente aangewezen persoon.
 • De gemeente Oirschot wijst u een lotingsnummer toe.
 • De trekking van alle loten wordt ten overstaan van de aanwezigen verricht.
 • Iedere inschrijver dient persoonlijk aanwezig te zijn bij de loting of iemand te machtigen die op het moment van loting aanwezig is. Bij een machtiging dient u bepaalde regels in acht te nemen en de makelaar (HuisMarct Makelaars 0499-578214 of info@huismarct.nl) kan u hierover nader voorlichten.
 • Op het moment dat de wethouder uw lotingsnummer trekt, maakt u een keuze. Als de bouwkavel van uw eerste voorkeur(en) niet meer beschikbaar is, kiest u een andere bouwkavel. U kunt ook kiezen voor een reservepositie. U komt dan op een reservelijst en wordt dan benaderd als de eerdere kandidaat de bouwkavel niet gaat kopen.
 • Als een bouwkavel wordt teruggegeven, gaat deze automatisch naar kandidaten op de reservelijst: de eerst ingeschrevene op de reservelijst krijgt de bouwkavel aangeboden.
 • Bij weigering van de bouwkavel door de reserve kandidaat wordt de volgende reserve kandidaat benaderd.
 • Als er meerdere bouwkavels worden teruggegeven worden deze steeds aangeboden aan de volgende kandidaat op de reservelijst die nog geen bouwkavel heeft gekozen.
 • Een aanbod moet geaccepteerd of geweigerd worden. Degene die een aanbod weigert wordt onderaan op de reservelijst geplaatst.
 • De reservelijst vervalt nadat alle bouwkavels in het betreffende plangebied zijn uitgegeven en de notariële eigendomsoverdracht van alle toegewezen bouwkavels heeft plaatsgevonden.
 • Direct na afloop van de loting krijgt u een formulier mee naar huis waarop staat op welke plaats u bent geloot en/of welke bouwkavel u heeft gekozen.
 • Na toewijzing van een bouwkavel dient er binnen 7 dagen een koopovereenkomst voor de koop van de betreffende bouwkavel getekend te worden bij de makelaar.
 • Indien er niet binnen deze termijn getekend wordt vervalt de toewijzing en gaat deze automatisch naar kandidaten op de reservelijst: de eerst ingeschrevene op de reservelijst krijgt de bouwkavel aangeboden, waarbij ook deze binnen 7 dagen na het aanbod een koopovereenkomst voor de koop van deze bouwkavel getekend dient te hebben.
 • Zijn er geen kandidaten (meer) dan zullen de bouwkavels op de vrije markt worden aangeboden.
 • Op verkoop van kavels in de gemeente Oirschot is artikel 3.16 (zelfbewoningsplicht) van de Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken van de gemeente Oirschot 2010 van toepassing. Volgens dit artikel is het niet toegestaan om de woning op die kavel te verhuren of te verkopen binnen 5 jaar nadat u de woning bent gaan bewonen (inschrijving in BRP – Basisregistratie Personen – is hierbij leidend). Bij verkoop binnen die 5 jaar bent u een afkoopsom verschuldigd, tenzij het college van b&w op uw schriftelijk ingediende verzoek hiervoor ontheffing heeft verleend. Bij verhuur bent u een direct opeisbare boete verschuldigd. De volledige tekst van artikel 3.16 kan u verstrekt worden door de makelaar.

 

Kavelpaspoorten


Download hier de kavelpaspoorten (PDF) per kavel 


Kavel 1

 


Kavel 2

 


Kavel 3

 


Kavel 4

 


Kavel 5

 


Kavel 6

 

 

 


Voor meer informatie

De Moriaan 86
5688 ER Oirschot
telefoon 0499-578214
info@huismarct.nl
www.huismarct.nl


Een ontwikkeling van Amicus Vastgoed BVPrivacy statement